Archive for the ‘kỹ thuật sơn dầu’ Category

Tranh mới của Nguyễn Đình Đăng: The tiger eye / Mắt cọp

26/02/2022

Nguyễn Đình Đăng, The tiger eye / Mắt cọp
2020, oil on canvas, 72.7 x 60.6 cm